2023 Spring 3v3 – WEDNESDAY – Mite Development (2018-2016)